Z dniem 22 listopada ruszają studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Badaniami Klinicznymi organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Med.-Koncept. Grono wykładowców jest reprezentowane przez profesjonalną kadrę firm CRO i firm farmaceutycznych: dyrektorów, menadżerów oraz trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach badań klinicznych, wykładowców KUL jak również przez członków POLCRO. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie zamieszczonym poniżej.
badania kliniczne sturida podyplomowe plakat
12 czerwca 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie POLCRO, podczas którego zostały przeprowadzone wybory nowych władz Związku.
Nowym Prezesem Związku został Pan Wojciech Masełbas, natomiast Wiceprezesem - Pani Elżbieta Mokwińska. Funcje Członków Zarządu objęli Krzysztof Broniec, Tomasz Kowalczyk oraz Katarzyna Żubka.
Podobnie jak w roku ubiegłym, POLCRO było jednym z organizatorów konferencji z okazji obchodów Dnia Badań Klinicznych. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży, badaczy, niezależnych ekspertów i dziennikarzy. W czterech sesjach dyskutowano o nowych regulacjach prawnych, konkurencyjności Polski i Europy pod kątem prowadzenia badań klinicznych, nowoczesnych formach monitorowania oraz o rozwoju polskich ośrodków badawczych. Swoją prezentację na temat atrakcyjności Europy dla rynku badań klinicznych miał również zaproszony przez POLCRO prezes Europejskiej Federacji Związków typu CRO (EUCROF) – Dr Stefano Marini.
Poza właściwą konferencją przeprowadzono osobny briefing prasowy, podczas którego dziennikarze mogli wysłuchać prezentacji oraz zadać pytania przedstawicielom każdego z 4 organizatorów - GCPpl (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce), INFARMIE (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych), Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz POLCRO.
Zapraszamy do zapoznania się z agendą, prezentacjami oraz artykułami, które ukazały się w prasie krajowej:

Prezentacje:

Katarzyna Żubka i Tomasz Kowalczyk Stefano Marini
Briefing prasowy Elżbieta Mokwińska
 
Stefano Marini
W dniu 19 maja 2014 miało miejsce spotkanie przedstawicieli firm członkowskich z prezesem EUCROF Stefano Marini (Europejskiej Federacji Związków typu CRO). Pan Marini przedstawił historię federacji, jej cele oraz osiągnięcia. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nad rolą Związków Pracodawców, sposobem ich funkcjonowania oraz tematyką podejmowanych przez nie działań. Następnego dnia prezes Marini wystąpił w roli prelegenta na konferencji z okazji dnia Badań Klinicznych z prezentacją pt." Europe's attractveness to Clinical Trials, can we contribute?".
W konferencji w dniu 2 kwietnia 2014 roku uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenia pacjenckie, instytucje naukowe, rządowe, a także firmy farmaceutyczne i CRO (w tym przedstawiciele POLCRO) z 25 krajów. Podstawowym celem konferencji było ustalenie strategii umożliwiającej dotarcie z informacjami i szkoleniami z zakresu R&D do jak najszerszego grona odbiorców – pacjentów i osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnych sposobów leczenia. Zarówno prezentacje jak i przykłady działań  prowadzonych przez stowarzyszenie pacjentów, a przede dyskusje warsztatowe przyczyniły się do powstania interesujących propozycji, które wdrażane będą w kolejnych etapach projektu.

EUPATI -  „Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Innowacyjnych Terapii” - jest to projekt paneuropejski powstały w 2012 roku, konsolidujący środowisko akademickie, pacjenckie oraz farmaceutyczne. Ma za zadanie zapewnienie pacjentom potwierdzonej naukowo, obiektywnej i wszechstronnej informacji na temat działalności badawczo-rozwojowej branży farmaceutycznej.
EUPATI zakłada, że dobrze poinformowani pacjenci będą mieli lepsze kompetencje w zakresie wspierania i doradzania np. przy badaniach klinicznych, w kontaktach z administracją rządową i komisjami do spraw etyki. Konsorcjum 29 organizacji, z Europejskim Forum Pacjentów, którzy powołali do życia EUPATI, stanowi wyjątkowe połączenie paneuropejskich organizacji pacjentów, organizacji akademickich i organizacji non-profit doświadczonych w kierowaniu działaniami pacjentów i opinii publicznej oraz firm członkowskich zrzeszonych w EFPII. Gwarantuje to najlepszy standard i jakość edukacji pacjentów w sferze innowacyjnych terapii.
EUPATI za swe główne zadanie stawia zapewnienie pacjentom narzędzi i przekazanie wiedzy niezbędnej do zaangażowania się i współdecydowania w zakresie innowacji w farmacji, bezpieczeństwa leków i dostępu do terapii. Inicjatywa będzie stanowić źródło informacji dla laików oraz grup pacjentów, do których jest utrudniony dostęp, zwiększając świadomość społeczną w zakresie rozwoju nowych terapii (www.patientsacademy.eu)