Menu Zamknij

Statut

Statut Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations) – tekst jednolity z dnia 21 sierpnia 2012 r.
  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Art. 1

Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations), zwany dalej „Związkiem” jest organizacją zrzeszającą pracodawców będących firmami prowadzącymi badania kliniczne na zlecenie (Clinical Research Organizations), prowadzącymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i monitorowania badań klinicznych na zlecenie sponsorów.

Art. 2

1. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

2. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

3. Związek może posługiwać się własnym znakiem graficznym (logiem).

Art. 3

1. Związek ma prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich.

2. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele statutowe nie pozostają w sprzeczności z działalnością Związku.

II. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
 

Art. 4

Do zadań Związku należy:
a) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, związków zawodowych, samorządu zawodowego lub innych organizacji posiadających cele statutowe zbieżne z działalnością Związku,
b) pomoc i współdziałanie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z działalnością na rynku badań klinicznych,
c)  współtworzenie warunków rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce,
d) kształtowanie zasad rzetelnego działania i etyki zawodowej na rynku badań klinicznych,
e) wspieranie zdobywania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez podmioty zaangażowane w prowadzenie badań klinicznych w Polsce, w szczególności pracowników członków Związku, badaczy, członków zespołów badawczych i ośrodki badawcze,
f) stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku a innymi podmiotami zaangażowanymi w proces prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie.

Art. 5

Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez:
a) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu tworzenia odpowiednich warunków i regulacji prawnych dla prowadzenia przez członków Związku działalności na rynku badań klinicznych,
b) ocenę i opiniowanie obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych, dotyczących przedmiotu działania Związku oraz zgłaszanie w tym zakresie własnych projektów i postulatów,
c) współpracę, wymianę doświadczeń, organizowanie spotkań z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia i przemysłem farmaceutycznym,
d) propagowanie zasad etycznych, standardów zawodowych i zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych (ośrodki badawcze, badacze, komisje bioetyczne, sponsorzy, firmy CRO),
e) prowadzenie działalności informacyjnej i polityki medialnej kreującej rzetelny obraz badań klinicznych w Polsce (artykuły prasowe, programy telewizyjne i radiowe, publikacje elektroniczne w Internecie, informacje na portalach społecznościowych),
f)  obejmowanie patronatem, udzielanie certyfikacji i wspieranie inicjatyw innych podmiotów realizujących zadania zgodne z celami Związku,
g)  prowadzenie działalności lobbingowej związanej z rynkiem badań klinicznych w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
 
III. CZŁONKOSTWO

Art. 6

1. Członkami mogą być, po spełnienie warunków określonych w Statucie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały one osobowości prawnej, będące pracodawcami w rozumieniu ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 Nr 21, poz. 94, ze zm.), prowadzące badania kliniczne na zlecenie tj. działające jako Clinical Research Organizations.

2. Członkowie założyciele nabywają członkostwo z chwilą wpisania Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej oraz pisemnej informacji o działalności podmiotu w zakresie ustalonym przez Zarząd.

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia jako członka Związku, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

5. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Związku, wyrażonego w formie pisemnej, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
b) zaprzestania działalności gospodarczej w przedmiocie działania Związku,
c) utraty przez członka Związku statusu pracodawcy,
d) głoszenia upadłości członka Związku,
e) prawomocnego orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego potwierdzającego rażące naruszenie Statutu lub prowadzenie działalności sprzecznej z zasadami etyki,
f) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku.

6. Zarząd może uchwałą wykluczyć członka ze Związku poprzez wykreślenie go z listy członków Związku w następujących przypadkach:
a) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy od daty wymagalności składki,
b) prowadzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa, zasadami etyki lub zasadami uczciwej konkurencji,
c) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Związku.

7. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Związku, zainteresowany ma prawo wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Do chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków Związku, zainteresowany zostaje zawieszony w prawach i obowiązkach członka Związku wynikających z treści Statutu. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

8. Na podstawie uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego, członek Związku może zostać zawieszony w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w sprawie o jego skreślenie lub utratę członkostwa konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

9. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku ani do zwrotu wpłaconych składek lub innych opłat.

Art. 7

Do uprawnień członków Związku należy:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku na zasadach określonych w Statucie,
b) udział w Walnym Zgromadzeniu Związku,
c) uczestniczenie w pracach Związku i jego organów,
d)    zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku,
e)    korzystanie z pomocy, usług, doradztwa, informacji i doświadczeń Związku na zasadach określonych Statutem i uchwałami Zarządu,
f)     korzystanie ze składników majątkowych będących własnością Związku,
g)    uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.

Art. 8

Do obowiązków członków Związku należy:
a)    przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i pozostałych organów Związku,
b)    przestrzeganie przepisów prawa, zasad etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji,
c)    udzielanie organom Związku informacji niezbędnych dla działalności Związku,
d)    udzielanie Związkowi pomocy w wykonywaniu jego zadań statutowych, w szczególności poprzez popieranie jego celów i podejmowanych przedsięwzięć,
e)    dbanie swoim działaniem i postawą o dobre imię Związku, w szczególności poprzez niepodejmowanie działań sprzecznych z celami Związku,
f)     regularne opłacanie składek członkowskich, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY ZWIĄZKU
 

Art. 9

1. Organami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Dyscyplinarny.

2. Kadencja organów Związku trwa dwa lata.

3. Ta sama osoba może być wybrana w skład tylko jednego organu Związku. W skład jednego organu Związku może wchodzić tylko jeden reprezentant danego członka Związku. Dopuszczalny jest ponowny wybór tej samej osoby na członka tego samego organu na drugą bezpośrednio następującą kadencję organu Związku. Po upływie kadencji członkowie organów Związku pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się nowych organów.

4. W razie zmniejszenia się składu organów Związku wymienionych w ust. 1 pkt b), c) i d) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu organów wskazanych powyżej o połowę lub więcej członków, uzupełnienia składu takiego organu dokonuje Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

 

Art. 10

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w Związku.
 

Art. 11

1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Związku.

2. Członkowie Związku są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez organy upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu członków Związku. Członkowie Związku mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Art. 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)  uchwalenie ogólnych kierunków działania i polityki Związku oraz ocena ich realizacji,
b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego,
c)  zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
d)  uchwalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Związku,
e)  wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego,
f)   udzielanie absolutorium członkom organów Związku z wykonania przez nich obowiązków,
g)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji w przypadkach wskazanych w Statucie,
h)  uchwalanie regulaminu wyborczego oraz regulaminu działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego,
i)    rozwiązanie Związku i ustalenie przeznaczenia jego majątku w razie likwidacji Związku,
j)    zmiana  Statutu,
k)   podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia Związku do federacji, konfederacji bądź innych organizacji krajowych i międzynarodowych,
l)    podejmowanie innych uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia.

Art. 13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie, do 30 czerwca każdego roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie może zostać wysłane członkowi Związku za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zainteresowany wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno zostać wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

 

Art. 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Zarząd uzna to za wskazane, a także na wniosek 1/3 członków Związku albo Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu miesiąca od daty powzięcia takiej decyzji przez Zarząd bądź daty złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia przez podmioty wskazane w ust. 1.

Art. 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Związku.

2. Ilość głosów przysługujących jednemu członkowi Związku na Walnym Zgromadzeniu jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych przez członka Związku (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych), według następujących zasad:

  • do 30 pracowników- 1 głos,
  • od 31 do 50 pracowników- 2 głosy,
  • od 51 do 100 pracowników- 3 głosy,
  • od 101 do 200 pracowników- 4 głosy,
  • powyżej 200 pracowników- 5 głosów.

Liczbę pracowników ustala się na podstawie oświadczenie członka Związku złożonego Zarządowi na minimum 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia w ww. terminie skutkuje przyznaniem 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, przystąpienia przez Związek do federacji, konfederacji bądź innych organizacji, rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku w razie likwidacji Związku podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Związku.

4. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w obecności co najmniej połowy członków Związku, a w przypadku braku wymaganego quorum, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu i nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych członków Związku.

5. Głosowanie na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia lub Statut stanowią inaczej.

6. W sprawach wyboru i odwołania władz Związku głosowanie jest tajne. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z członków Związku obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu.

7. Zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz tok obrad określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD
 

Art. 16

Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku, prowadzi bieżącą działalność Związku oraz realizuje wyznaczone kierunki działania Związku.
 

Art. 17

1. Zarząd Związku powinien liczyć od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałami Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały o wyborze członków Zarządu, Walne Zgromadzenie decyduje o ilości członków Zarządu w danej Kadencji. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród kandydatów, będących stosownie umocowanymi reprezentantami członków Związku.

3. Członkowie Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej lub Sądu Dyscyplinarnego.

4. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa albo zastępującego go Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub zastępującego go Wiceprezesa.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

a)   upływu kadencji Zarządu,
b)   rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,
c)   odwołania uchwałą Walnego Zgromadzenia,
d)   ustania członkostwa lub skreśleniem z listy członka Związku, którego reprezentantem jest dany członek Zarządu,
e)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego,
f)    śmierci.

Art. 18

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

a)  prowadzenie bieżącej działalności Związku i reprezentowanie Związku na zewnątrz,
b)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c)  podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia do Związku nowych członków oraz skreślenia z listy członków,
d)  podejmowanie uchwał w przedmiocie niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia,
e)  przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii i rekomendacji w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
f)   prowadzenie gospodarki finansowej Związku i realizacja jego planu finansowego,
g)  prowadzanie działalności gospodarczej w imieniu Związku i zarządzanie majątkiem Związku, według posiadanych uprawnień,
h)  prezentowanie stanowiska Związku na zewnątrz,
i)    wykonywanie innych niezbędnych działań dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Związku, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień.

2. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.


Art. 19

1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

a)  kierowanie Zarządem i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
b)  kierowanie bieżącą działalnością Związku,
c)  reprezentowanie Zarządu wobec innych organów Związku
d)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Związku,
e)  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Związku,
f)   nadzór nad działalnością Biura Związku
g)  wykonywanie innych niezbędnych działań w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień.

2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

KOMISJA REWIZYJNA
 

Art. 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego, a także nie mogą być pracownikami Biura Związku.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Art. 21

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  kontrola przestrzegania przez Związek przepisów prawa, przepisów Statutu i regulaminów wewnętrznych,
b)  dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, zwłaszcza kontroli finansowej,
c)  sporządzenie sprawozdania z dokonanej kontroli działalności Związku
d)  złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności wraz z wynikami kontroli działalności Związku oraz wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu,
e)  wykonywanie innych czynności powierzonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 

SĄD DYSCYPLINARNY

 

Art. 22

1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Dyscyplinarny w składzie 3 osób w pierwszej instancji i 5 osób w drugiej instancji.
2. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie Przewodniczącego każdej instancji i jego zastępcę.
 

Art. 23

1. Do kompetencji Sądu Dyscyplinarnego należy:

a)   orzekanie w sprawach członków Związku o naruszeniu niniejszego Statutu lub zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji, w tym rozstrzyganie spraw o wykluczenie ze Związku poprzez skreślenie z listy członków Związku lub zawieszenie w prawach członka Związku,
b)   orzekanie o zawieszeniu w prawach i obowiązkach członka Związku,
c)   prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób,
d)   orzekanie w sprawach niemożności pełnienia funkcji przez członków organów Związku.

2. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Związku.

3. Sąd Dyscyplinarny może wymierzać kary:

a)  upomnienia,
b)  nagany,
c)  zawieszenia w prawach członka Związku na okres dwóch lat,
d)  wykluczenia ze Związku poprzez skreślenie z listy członków Związku.

4. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji służy odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

5. Szczegółowe zasady działania Sądu Dyscyplinarnego określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

BIURO ZWIĄZKU

 

Art. 24

1. Biuro Związku jest aparatem wykonawczym Zarządu Związku.

2. Dyrektor Biura jest powoływany przez Prezesa Zarządu i podlega mu bezpośrednio. Do obowiązków Dyrektora Biura należy kierowanie działalnością Biura i jego bieżącymi sprawami.

 

Art. 25

1. Biuro Związku realizuje zadania Związku, zapewnia obsługę administracyjną Związku i wykonuje uchwały organów statutowych Związku.

2. Regulamin organizacyjny Biura Związku ustala Zarząd.

3. Koszty utrzymania Biura Związku okrywane są z bieżących środków finansowych Związku.

 
 
V. GOSPODARKA, FINANSOWANIE, MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

Art. 26

1. Na majątek Związku składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.

2. Majątek Związku powstaje z:

a)    składek członkowskich,
b)    darowizn, spadków i zapisów,
c)    funduszy celowych,
d)    dochodów z majątku Związku,
e)    dochodów z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej i praw majątkowych,
f)     dotacji i subwencji.

3. W celu realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a)    Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, PKD 94.11.Z
b)    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, PKD 72.11.Z
c)    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z
d)    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 85.59.B
e)    Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z
f)     Wydawanie książek, PKD 58.11.Z
g)    Wydawanie gazet, PKD 58.13.Z
h)    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, PKD 58.14.Z
i)      Pozostała działalność wydawnicza, PKD 58.19.Z
j)      Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z
k)     Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z
l)      Przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z
m)   Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z
n)    Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe, PKD 73.12.A
o)    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, PKD 73.12.B
p)    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), PKD 73.12.C
q)    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, PKD 73.12.D
r)     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.19.Z
s)    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 47.91.Z
t)      Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z
u)    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z
v)    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z
w)  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z
x)    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 96.09.Z

4. W ramach posiadanego majątku Związek może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku.

5. Dochód  z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji jego zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku.

6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

7. Szczegółowe zasady opłacania i wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zgromadzenie, przy czym składka będzie uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych przez członka Związku (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych).

 

Art. 27

Koszty działalności organów statutowych i Biura Związku ponosi Związek.
 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE
 

Art. 28

1. Związek ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością wskazaną w art. 15 ust. 3.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania będzie wskazywać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku pozostałego po likwidacji.

3. Likwidatorem jest z urzędu Prezes Zarządu albo inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.